Điều khoản sử dụng

Quý khách sử dụng tool với mục đích chính đáng bên facebook

không vi phạm phát luật, nếu cố tính admin không chịu trách nhiệm